• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Republike Srpske

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost

  25.11.2010.

  Vrhovni sud Republike Srpske sa sjedištem u Banjoj Luci, kao najviši sud u Republici, obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakona, a prema članu 35. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 37/12), stvarno je nadležan da odlučuje:

   

              a) o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka okružnih sudova, ako je to zakonom određeno;

   

              b) o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih odluka sudova, kada je to zakonom određeno;

   

              v) o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;

   

              g) zauzima načelne stavove radi usaglašavanja sudske prakse o pitanjima za koja ocijeni da su od značaja za jedistvenu primjenu zakona u Republici Srpskoj;

   

           1) o zauzimanju načelnih stavova Vrhovni sud odlučuje na opštoj sjednici;

   

  d) način rada opšte i proširene sjednice uređuje pravilnikom predsjednik Vrhovnog suda:

   

  đ) rješava sukobe nadležnosti između sudova, ako zakonom nije drugačije određeno;

   

  e) odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti s jednog suda na drugi sud, kada je to određeno zakonom i

   

  ž) razmatra aktuelna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudija, stručnih saradnika i viši stručnih saradnika i obavlja druge poslove određene zakonom..

  3040 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1