Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Vremenski okvir za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima

 

Pravilnikom o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 5/13, 101/13 i 61/14 ) utvrđeni su kriteriji i metodologija za određivanje i praćenje poštivanja optimalnih i predvidivih rokova za rješavanje predmeta u sudovima i tužilaštvima u skladu sa smjernicama Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ).

Svrha utvrđivanja optimalnih i predvidivih rokova jeste osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka te ujednačavanje standarda za raspoređivanje resursa u pravosudnim institucijama koja će omogućiti efikasno, blagovremeno i profesionalno postupanje po predmetima.

Optimalni rokovi za postupanje u predmetima predstavljaju standardni vremenski okvir za zakonito i efikasno rješavanje predmeta u sudovima odnosno u tužilaštvima. Predvidivi rokovi. Predvidivi rok je realni vremenski okvir u kojem se može očekivati okončanje postupka u konkretnom predmetu, računajući od trenutka prijema inicijalnog akta u sudu, odnosno tužilaštvu. U slučajevima kada je predvidivi rok duži od optimalnog potrebno je preduzimati kontinuirane aktivnosti usmjerene ka njegovom skraćenju. Prilikom određivanja predvidivih rokova za rješavanje predmeta u sudovima i tužilaštvima potrebno je, osim optimalnog roka za odnosnu vrstu predmeta, uzeti u obzir zaostatke u pogledu neriješenih predmeta određenog referata, u svakom pojedinačnom sudu odnosno tužilaštvu i vrijeme potrebno za njihovo rješavanje s obzirom na raspoložive resurse u okviru suda odnosno tužilaštva i utvrđena orijentaciona mjerila.

U toku je testna primjena Pravilnika u svim sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Faza testne primjene će se okončati do 01.03.2015.godine, od tog datuma sudovi i tužilaštva će početi izdavati obavještenja o predvidivim rokovima za rješavanje predmeta iz svoje nadležnosti.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh