Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća za 2019. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 118-0-SuI-18-000 375-4

Banjaluka, 31.12.2018. godine

 

 

 

            Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 8. stav 1. tačka a), g) i d), člana 17. stav 1. tačka g), Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 9/14, 71/17 i 67/18), te članova 18. i 19. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, u skladu sa Odlukom predsjednika suda o rasporedu rada sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i imenovanju predsjednika Krivičnog, Građanskog, Upravnog odjeljenja i Odjeljenja sudske prakse za 2019. godinu od 28.12.2018. godine, po pribavljenom prijedlogu predsjednika odjeljenja Obrena Bužanina, Stake Gojković odnosno njenog zamjenika sudije Gorjane Popadić i Smiljane Mrša o imenovanju predsjednika vijeća, sastava i rasporeda rada vijeća, donosim

 

 

 

O D L U K U

o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća

u Krivičnom,  Građanskom, Upravnom odjeljenju i Odjeljenju sudske prakse

u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2019. godinu

 

 I

 

KRIVIČNO ODJELJENJE

 

 

            Predsjednik krivičnog odjeljenja, sudija Obren Bužanin će predsjedavati Posebnim vijećem formiranim u smislu odredbe člana 14. Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala (“Sl. glasnik RS" broj 39/16 i 91/17), za odlučivanje po žalbama na odluke Posebnog odjeljenja formiranog u okviru Okružnog suda u Banjaluci.

 

            U Posebno vijeće, pored predsjednika vijeća imenuju se sudije dr Veljko Ikanović, Gorana Mikeš i Daniela Milovanović, a sastav vijeća u konkretnom predmetu se formira tako što se sudija izvjestilac određuje kroz sistem automatske dodjele predmeta, a sudiju člana vijeća određuje predsjednik Posebnog vijeća iz reda ovih sudija.

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                II

 

            U okviru drugostepenog ,,Kž" referata, te prvostepenog „Kr“ i „Kv“ referata formiraju se slijedeća vijeća:

 

                                                                    VIJEĆE I

 

1.      sudija dr Veljko Ikanović, predsjednik vijeća

2.      sudija Daniela Milovanović, izvjestilac

3.      sudija Obren Bužanin, član vijeća

 

 

                                                        VIJEĆE II

 

1.  sudija dr Veljko Ikanović, predsjednik vijeća

2.  sudija Gorana Mikeš, izvjestilac

3.  sudija Daniela Milovanović, član vijeća

 

 

                                                        VIJEĆE III

 

1. sudija Obren Bužanin, predsjednik vijeća

2. sudija dr Veljko Ikanović, izvjestilac

3. sudija Vesna Antonić, član vijeća

 

 

 

                                                                               III

 

            Sastav  vijeća u “Kžk” predmetima i funkcionalna nadležnost članova tog vijeća je identična kao i „Kž“ vijeća u tom predmetu, što podrazumjeva da isti sudija predsjedava „Kž“ i Kžk“ vijećem, te da je isti sudija izvjestilac u oba vijeća tog konkretnog predmeta.

 

                                                                               IV

 

            U okviru trećestepenog „Kžž“ referata predsjednik vijeća je sudija Vesna Antonić, a kao sudije izvjestioci postupaju sudije Obren Bužanin, dr Veljko Ikanović, Gorana Mikeš i Daniela Milovanović.

Trećeg člana vijeća u tim predmetima na prijedlog predsjednika odjeljenja određuje predsjednica suda.

 

            Predsjednik vijeća u predmetima po zahtjevu za zaštitu zakonitosti („Kvlz“, „Kmvlz“ i „Prvlz“) je sudija Vesna Antonić, a kao sudije izvjestioci postupaju Obren Bužanin, dr Veljko Ikanović, Gorana Mikeš i Daniela Milovanović.

Članove vijeća u svakom konkretnom slučaju, na prijedlog predsjednika odjeljenja, određuje predsjednik suda i to prvenstveno iz reda sudija krivičnog odjeljenja kad god je to moguće.

 

            Po žalbi na odluke „Kv“ vijeća ovog suda formirati će se vijeće za svaki konkretan predmet, a sastav vijeća će odrediti predsjednica suda na prijedlog predsjednika odjeljenja.

 

V

 

U slučaju spriječenosti sudije da, u skladu sa ovim rasporedom sastava vijeća, postupa kao predsjednik vijeća ili kao član vijeća u konkretnom pojedinačnom predmetu (razlozi izuzeća ili drugi opravdani razlozi), drugog sudiju će odrediti predsjednica suda, a u njegovoj odsutnosti predsjednik odjeljenja.

 

Javne sjednice vijeća na krivičnom referatu će se, u pravilu, održavati dva puta sedmično i to utorkom i četvrtkom, a mimo ovog rasporeda sjednice će se održavati po potrebi i drugim danom, te više puta sedmično, kada to okolnosti  konkretnog predmeta nalažu.

 

 

VI

 

GRAĐANSKO ODJELJENJE

 

            U okviru Građanskog odjeljenja forimiraju se vijeća kako slijedi:

 

 

VIJEĆE  I

 

            1. Tanja Bundalo, predsjednik vijeća,

            2. Darko Osmić, sudija izvjestilac,

            3. Davorka Delić, član vijeća

 

 

VIJEĆE II

           

            1. Tanja Bundalo, predsjednik vijeća,

            2. Davorka Delić, sudija izvjestilac,

            3. Darko Osmić, član vijeća

 

 

VIJEĆE III

 

1.    Senad Tica predsjednik vijeća,

2.    Tanja Bundalo, sudija izvjestilac,

3.    Gorjana Popadić, član vijeća

 

 

VIJEĆE IV

 

1.      Senad Tica, predsjednik vijeća,

2.      Rosa Obradović, sudija izvjestilac,

3.      Jadranka Stanišić, član vijeća

 

 

VIJEĆE V

 

1.      Senad Tica, predsjednik vijeća,

2.      Jadranka Stanišić, sudija izvjestilac,

3.      Rosa Obradović, član vijeća

 

 

VIJEĆE VI

 

1.      Tanja Bundalo, predsjednik vijeća,

2.      Senad Tica, sudija izvjestilac,

3.      Gorjana Popadić, član vijeća

 

 

VIJEĆE VII

 

1.      Violanda Šubarić, predsjednik vijeća,

2.      Biljana Tomić, sudija izvjestilac,

3.      Gorjana Popadić, član vijeća

 

 

VIJEĆE VIII

 

1.      Violanda Šubarić, predsjednik vijeća,

2.      Gorjana Popadić sudija izvjestilac,

3.      Biljana Tomić, član vijeća

 

 

VIJEĆE IX

 

1.      Gorjana Popadić, predsjednik vijeća,

2.      Violanda Šubarić, sudija izvjestilac,

3.      Biljana Tomić, član vijeća

 

 

VII

 

            U slučaju spriječenosti sudije da u skladu sa ovim rasporedom i sastavom vijeća postupa kao predsjednik vijeća ili kao član vijeća u konkretnom predmetu (razlozi za isključenje, izuzeće ili drugi opravdani razlozi), drugog sudiju će odrediti predsjednica suda, a u njenoj odsutnosti predsjednica odjeljenja, odnosno zamjenik predsjednice odjeljenja.

 

            Predsjednici vijeća će u dogovoru sa članovima vijeća odrediti dane u sedmici za održavanje sjednice vijeća.

 

            Kako je predsjenik vijeća sudija Violanda Šubarić član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, koja obaveza je prioritetna, vijeće kojim ona predsjedava će se u pogledu određivanja dana u sedmici za održavanje sjednica vijeća prilagođavati njenim obavezama, s tim što je dužna o mogućnosti održavanja sjednica vijeća obavijestiti vijeće u razumnom roku.

             

 

VIII

 

UPRAVNO ODJELJENJE

 

U okviru Upravnog odjeljenja forimiraju se vijeća kako slijedi

 

VIJEĆE I

 

1.      Edina Čupeljić, predsjednik vijeća,

2.      Smiljana Mrša, sudija izvjestilac – član vijeća,

3.      Strahinja Ćurković, član vijeća

 

VIJEĆE II

 

1.      Strahinja Ćurković, prdsjednik vijeća,

2.      Edina Čupeljić, sudija izvjestilac- član vijeća,

3.      Smiljana Mrša, član vijeća

 

VIJEĆE III

 

1.      Edina Čupeljić, predsjednik vijeća,

2.      Strahinja Ćurković, sudija izvjestilac – član vijeća,

3.      Smiljana Mrša, član vijeća

 

VIJEĆE IV

 

1.      Edina Čupeljić, predsjednik vijeća,

2.      Mersida Bjelobrk, sudija izvjestilac – član vijeća,

3.      Strahinja Ćurković, član vijeća

 

VIJEĆE V

 

1.      Smiljana Mrša, predsjednik vijeća,

2.      Svjetlana Knežević, sudija izvjestilac- član vijeća,

3.      Edina Čupeljić, član vijeća

 

 

 

 

VIJEĆE VI

 

1.      Strahinja Ćurković, predsjednik vijeća,

2.      Želimir Barić, sudija izvjestilac – član vijeća,

3.      Edina Čupeljić, član vijeća

 

VIJEĆE VII

 

1.      Smiljana Mrša, predsjednik vijeća,

2.      Ljiljana Bošnjak-Glizijan, sudija izvjestilac – član vijeća,

3.      Edina Čupeljić, član vijeća,

 

VIJEĆE VIII

 

1.      Smiljana Mrša, predsjednik vijeća,

2.      Duško Bojović, sudija izvjestilac – član vijeća,

3.      Strahinja Ćurković – član vijeća

 

IX

 

U slučaju spriječenosti sudije da, u skladu sa ovim rasporedom sastava vijeća, postupa kao predsjednik vijeća ili kao član vijeća u konkretnom pojedinačnom predmetu (razlozi izuzeća ili drugi opravdani razlozi), drugog sudiju će odrediti predsjednica suda, a u njenoj odsutnosti predsjednica odjeljenja.

           

            Predsjednici vijeća će u dogovoru sa članovima vijeća odrediti dane u sedmici za održavanje sjednice vijeća.

 

X

 

ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE

 

-          sudija Vesna Antonić, predsjednik odjeljenja,

-          sudija Obren Bužani, (predsjendik Krivičnog odjeljenja),

-          sudija Staka Gojković (predsjednik Građanskog odjeljenja),

-          sudija Gorjana Popadić, zamjenik predsjednika Građanskog odjeljenja,

-          sudija Smiljana Mrša, (predsjednik Upravnog odjeljenja),

-          viši stručni saradnik Tanja Miletić.

 

XI

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2019. godine.

 

 

                                                                                                 Predsjednica suda

 

                                                                                                   Vesna Antonić

 


Information was originally written in a language: Srpskom

Return to the top