Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost

25.11.2010.

Vrhovni sud Republike Srpske sa sjedištem u Banjoj Luci, kao najviši sud u Republici, obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakona, a prema članu 35. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 37/12), stvarno je nadležan da odlučuje:

 

            a) o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka okružnih sudova, ako je to zakonom određeno;

 

            b) o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih odluka sudova, kada je to zakonom određeno;

 

            v) o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;

 

            g) zauzima načelne stavove radi usaglašavanja sudske prakse o pitanjima za koja ocijeni da su od značaja za jedistvenu primjenu zakona u Republici Srpskoj;

 

         1) o zauzimanju načelnih stavova Vrhovni sud odlučuje na opštoj sjednici;

 

d) način rada opšte i proširene sjednice uređuje pravilnikom predsjednik Vrhovnog suda:

 

đ) rješava sukobe nadležnosti između sudova, ako zakonom nije drugačije određeno;

 

e) odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti s jednog suda na drugi sud, kada je to određeno zakonom i

 

ž) razmatra aktuelna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudija, stručnih saradnika i viši stručnih saradnika i obavlja druge poslove određene zakonom..


Information was originally written in a language: Српском (ћирилица)

Return to the top