Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća za 2018. godinu

31.01.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 118-0-SuI-17-000 398-4

Banjaluka, 28.12.2017. godine

 

 

 

            Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 37/12), člana 8. stav 1. tačka a), g) i d), člana 17. stav 1. tačka g), Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 9/14), te članova 18. i 19. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, u skladu sa Odlukom predsjednika suda o rasporedu rada sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i imenovanju predsjednika Krivičnog, Građanskog, Upravnog odjeljenja i Odjeljenja sudske prakse za 2018. godinu od 27.12.2017. godine, po pribavljenom prijedlogu predsjednika odjeljenja Obrena Bužanina, Stake Gojković i Smiljane Mrša o imenovanju  predsjednika vijeća, sastava i rasporeda rada vijeća, donosim

 

 

 

O D L U K U

o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća

u Krivičnom,  Građanskom, Upravnom odjeljenju i Odjeljenju sudske prakse

u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu

 

 

I

 

KRIVIČNO ODJELJENJE

 

 

            Predsjednik krivičnog odjeljenja, sudija Obren Bužanin će predsjedavati Posebnim vijećem formiranim u smislu odredbe člana 14. Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala (“Sl. glasnik RS" broj 39/16), za odlučivanje po žalbama na odluke Posebnog odjeljenja formiranog u okviru Okružnog suda u Banjaluci.

 

            U Posebno vijeće, pored predsjednika vijeća imenuju se sudije dr Veljko Ikanović, Gorana Mikeš i Daniela Milovanović, a sastav vijeća u konkretnom predmetu se formira tako što se sudija izvjestilac određuje kroz sistem automatske dodjele predmeta, a sudiju člana vijeća određuje predsjednik Posebnog vijeća iz reda ovih sudija.

 

 

           

II

 

            U okviru drugostepenog ,,Kž" referata, te prvostepenog „Kr“ i „Kv“ referata formiraju se slijedeća vijeća:

 

           

VIJEĆE I

 

1.      sudija dr Veljko Ikanović, predsjednik vijeća

2.      sudija Daniela Milovanović, izvjestilac

3.      sudija Obren Bužanin, član vijeća

 

 

VIJEĆE II

 

1.  sudija dr Veljko Ikanović, predsjednik vijeća

2.  sudija Gorana Mikeš, izvjestilac

3.  sudija Daniela Milovanović, član vijeća

 

 

VIJEĆE III

 

1. sudija Obren Bužanin, predsjednik vijeća

2. sudija dr Veljko Ikanović, izvjestilac

3. sudija Vesna Antonić, član vijeća

 

 

                                                                               III

 

            Sastav  vijeća u “Kžk” predmetima i funkcionalna nadležnost članova tog vijeća je identična kao i „Kž“ vijeća u tom predmetu, što podrazumjeva da isti sudija predsjedava „Kž“ i Kžk“ vijećem, te da je isti sudija izvjestilac u oba vijeća tog konkretnog predmeta.

 

                                                                               IV

 

            U okviru trećestepenog „Kžž“ referata predsjednik vijeća je sudija Vesna Antonić, a kao sudije izvjestioci postupaju sudije Obren Bužanin, dr Veljko Ikanović, Gorana Mikeš i Daniela Milovanović.

Trećeg člana vijeća u tim predmetima na prijedlog predsjednika odjeljenja određuje predsjednica suda.

 

            Predsjednik vijeća u predmetima po zahtjevu za zaštitu zakonitosti („Kvlz“, „Kmvlz“ i „Prvlz“) je sudija Vesna Antonić, a kao sudije izvjestioci postupaju Obren Bužanin, dr Veljko Ikanović, Gorana Mikeš i Daniela Milovanović.

Članove vijeća u svakom konkretnom slučaju, na prijedlog predsjednika odjeljenja, određuje predsjednik suda i to prvenstveno iz reda sudija krivičnog odjeljenja kad god je to moguće.

 

            Po žalbi na odluke „Kv“ vijeća ovog suda formirati će se vijeće za svaki konkretan predmet, a sastav vijeća će odrediti predsjednica suda na prijedlog predsjednika odjeljenja.

 

V

 

U slučaju spriječenosti sudije da, u skladu sa ovim rasporedom sastava vijeća, postupa kao predsjednik vijeća ili kao član vijeća u konkretnom pojedinačnom predmetu (razlozi izuzeća ili drugi opravdani razlozi), drugog sudiju će odrediti predsjednica suda, a u njegovoj odsutnosti predsjednik odjeljenja.

 

Javne sjednice vijeća na krivičnom referatu će se, u pravilu, održavati dva puta sedmično i to utorkom i četvrtkom, a mimo ovog rasporeda sjednice će se održavati po potrebi i drugim danom, te više puta sedmično, kada to okolnosti  konkretnog predmeta nalažu.

 

 

VI

 

GRAĐANSKO ODJELJENJE

 

            U okviru Građanskog odjeljenja forimiraju se vijeća kako slijedi:

 

 

VIJEĆE  I

 

            1. Biljana Tomić, predsjednik vijeća,

            2. Tanja Bundalo, sudija izvjestilac - član vijeća,

            3. Darko Osmić, sudija izvjestilac - član vijeća.

 

            Kada je izvjestilac sudija Tanja Bundalo, sudija Darko Osmić je član vijeća, a kada je izvjestilac sudija Darko Osmić, sudija Tanja Bundalo je član vijeća.   

 

 

VIJEĆE II

 

      1. Rosa Obradović, predsjednik vijeća,

      2. Gorjana Popadić, sudija izvjestilac - član vijeća,

      3. Senad Tica, sudija izvjestilac - član vijeća

 

            Kada je izvjestilac sudija Gorjana Popadić, sudija Senad Tica je član vijeća, a kada je izvjestilac sudija Senad Tica, sudija Gorjana Popadić je član vijeća. 

 

 

 

VIJEĆE III

 

      1. Darko Osmić, predsjednik vijeća

      2. Jadranka Stanišić, sudija izvjestilac -član vijeća

      3. Rosa Obradović, sudija izvjestilac - član vijeća

 

            Kada je izvjestilac sudija Jadranka Stanišić, sudija Rosa Obradović je član vijeća, a kada je izvjestilac sudija Rosa Obradović, sudija Jadranka Stanišić je član vijeća.

 

VIJEĆE IV

 

1. Gorjana Popadić, predsjednik vijeća  

2. Davorka Delić, sudija izvjestilac -član vijeća

3. Vojislav Dimitrijević,  sudija izvjestilac -član vijeća

 

            Kada je izvjestilac sudija Davorka Delić, sudija Vojislav Dimitrijević je član vijeća, a kada je izvjestilac sudija Vojislav Dimitrijević, sudija Davorka Delić je član vijeća. 

 

VIJEĆE V

 

1. Staka Gojković, predsjednik vijeća 

2. Biljana Tomić, sudija izvjestilac - član vijeća

3. Violanda Šubarić,  sudija izvjestilac - član vijeća

 

            Kada je izvjestilac sudija Biljana Tomić, sudija Violanda Šubarić je član vijeća, a kada je izvjestilac sudija Violanda Šubarić, sudija Biljana Tomić je član vijeća.  

 

VII

 

            U slučaju spriječenosti sudije da u skladu sa ovim rasporedom i sastavom vijeća postupa kao predsjednik vijeća ili kao član vijeća u konkretnom predmetu (razlozi za isključenje, izuzeće ili drugi opravdani razlozi), drugog sudiju će odrediti predsjednica suda, a u njenoj odsutnosti predsjednica odjeljenja.

 

            Predsjednici vijeća će u dogovoru sa članovima vijeća odrediti dane u sedmici za održavanje sjednice vijeća.

             

 

 

 

VIII

 

UPRAVNO ODJELJENJE

 

U okviru Upravnog odjeljenja forimiraju se vijeća kako slijedi

 

 

VIJEĆE I     

 

            1. Vesna Antonić, predsjednik vijeća,

            2. Smiljana Mrša, član vijeća,

            3. Strahinja Ćurković, član vijeća.

 

           

VIJEĆE II

 

            1. Smiljana Mrša, predsjednik vijeća,

            2. Edina Čupeljić član vijeća,

            3. Strahinja Ćurković, član vijeća.

 

           

VIJEĆE III

 

            1. Smiljana Mrša, predsjednik vijeća,

            2. Strahinja Ćurković, član vijeća,

            3. Edina Čupeljić, član vijeća.

 

           

VIJEĆE IV

 

            1. Smiljana Mrša, predsjednik vijeća,

            2. Mersida Bjelobrk, član vijeća,

            3. Edina Čupeljić, član vijeća.

 

 

VIJEĆE V

 

1. Smiljana Mrša, predjsjednik vijeća

2. Svjetlana Knežević član vijeća

3. Edina Čupeljić, član vijeća.

 

           

VIJEĆE VI

 

            1. Smiljana Mrša, predsjednik vijeća,

            2. Želimir Barić, član vijeća,

            3. Strahinja Ćurković, član vijeća.

 

 

IX

 

U slučaju spriječenosti sudije da, u skladu sa ovim rasporedom sastava vijeća, postupa kao predsjednik vijeća ili kao član vijeća u konkretnom pojedinačnom predmetu (razlozi izuzeća ili drugi opravdani razlozi), drugog sudiju će odrediti predsjednica suda, a u njenoj odsutnosti predsjednica odjeljenja.

           

            Predsjednici vijeća će u dogovoru sa članovima vijeća odrediti dane u sedmici za održavanje sjednice vijeća.

 

 

X

 

ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE

 

-          sudija Vesna Antonić, predsjednik odjeljenja,

-          sudija Obren Bužani, (predsjendik Krivičnog odjeljenja),

-          sudija Staka Gojković (predsjednik Građanskog odjeljenja),

-          sudija Smiljana Mrša, (predsjednik Upravnog odjeljenja),

-          viši stručni saradnik Tanja Miletić.

 

 

XI

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2018. godine.

 

 

                                                                                                Predsjednica suda

 

                                                                                                   Vesna Antonić

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh