Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Pristup informacijama

05.10.2011.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
Broj: Su-VIII-10/04
Banja Luka, 19.9.2005. godine

Na osnovu člana 20. tačka a. Zakona o slobodi pristupa informacijama („Sl. glasnik RS“ broj 20/01) i člana 30. stav 1. Zakona o sudovima RS („Sl. glasnik RS“ br. 111/04, 115/04) predsjednik Vrhovnog suda RS dana 19.9.2005. godine objavljuje:

V O D I Č
o pristupu, objavljivanju i dostavljanju informacija u posjedu
i pod kontrolom Vrhovnog suda Republike Srpske
(prečišćeni tekst)

 

I

Ovaj vodič, sem postojanja na Zakonu zasnovanog interesa baziranog na materijalnim i procesnim zakonima, sadrži upute o vrstama informacija koje imaju osnov u opravdanom interesu svakog fizičkog i pravnog lica njihovom pristupu.

Vodič ima za cilj da podnosiocima zahtjeva za pristup informacijama kod Vrhovnog suda pomogne u ostvarivanju tih prava prema odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj.

Vodič je dostupan strankama na zahtjev, a upućuje se besplatno Ombudsmenima, te opštinskim i pravnim bibliotekama u Republici Srpskoj.

 

II

Sjedište Vrhovnog suda RS je u Banja Luci, Aleja svetog Save bb.

Službenik za informisanje Vrhovnog suda Republike Srpske je sekretar, Jelena Despotović.

 

III

Prava na pristup informaciji ostvaruju se podnošenjem pismenog zahtjeva, čiji je obrazac priložen uz ovaj vodič, a za dodatna pojašnjenja u vezi forme podnošenja zahtjeva ovlašten je sekretar suda.

 

POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

IV

Pravo pristupa informacijama kod Vrhovnog suda RS ima svako fizičko i pravno lice izuzev utvrđenja izuzetaka u smislu člana 6., 7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, kako slijedi:

1. Uskratit će se pristup informacijama iz sudskih spisa kada to zahtjevaju interesi odbrane i sigurnosti, te zaštita javne sigurnosti. Uskratit će se pristup informacijama ukoliko bi njihovim iznošenjem ili saopštavanjem bile izazvane štetne posljedice koje bi se odnosile na prevenciju kriminaliteta (sprečavanje i otkrivanje kriminala). U smislu ove odredbe kao izuzetak od pristupa informacijama smatra se i zaštita postupka donošenja odluka kako u postupku protiv maloljetnika tako i kod punoljetnih lica počev od faze istrage ako je u konkretnom predmetu određeno čuvanje kao tajne određenih činjenica i podataka, što mora biti naznačeno u spisu, te glavnog pretresa kada je javnost bila isključena, što se ne odnosi na okrivljenog u predmetu istrage ukoliko je bio ispitan, te lica na glavnom pretresu kako je to predviđeno odredbom Zakona o krivičnom postupku i Zakona o sudovima Republike Srpske.

U izuzetke se uključuje i davanje mišljenja, savjeta i preporuka, izuzev statističkih i tehničkih podataka (član 6. Zakona).

2. Ukoliko je zatražena povjerljiva komercijalna informacija iz spisa predmeta, sud će bez odlaganja obavjestiti treću stranu o pojedinosti zahtjeva uz upozorenje da će predmetnu informaciju saopštiti ukoliko u roku od 15 dana ne obavjeste sud o povjerljivosti informacije u i tom smislu navedu razloge o štetnosti njenog saopštavanja (čl. 7. Zakona). 3.

3. U cilju zaštite privatnosti (član 8. Zakona) sud će odbiti saopštavanje informacije kada osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica.

 

V

Neovisno od utvrđenih izuzetaka iz tačke IV ovog vodiča sud će saopštiti traženu informaciju ako je to opravdano javnim interesom procjenjujući pri tome kako korist tako i štetu koja može proisteći iz saopštavanja informacije, postupajući pri tome u smislu odredbi stava 2. i 3. člana 9. Zakona.

 

VI

Zahtjev za pristup informaciji mora da ispunajva slijedeće formalne uslove:

1. Zahtjev se mora podnijeti u pismenoj formi, na jednom od službenih jezika Republike Srpske,
2. Zahtjev mora sadržavati dovoljno podataka o prirodi i sadržaju traženja informacije, kako bi se omogućilo službeniku za informisanje da pronađe traženu informaciju,
3. Zahtjev mora sadržavati lične podatke podnosioca zahtjeva (ime, prezime, adrese, broj telefona).

Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju može podnijeti samo lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik.

Lice na koje se informacija odnosi, dužno je da svoj identitet potvrdi prezentovanjem lične karte ili drugog ličnog dokumenta sa fotografijom.

Zakonski zastupnik ili punomoćnk moraju prezentovati punomoć, odnosno dokaz o svojstvu zakonskog zastupnika, svoju ličnu kartu ili drugi odgovarajući dokument, kao i kopiju lične karte podnosioca zahtjeva.

Ako pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od formalnih uvjeta, sud će o tome obavjestiti podnosioca zahtjeva.

 

VII

U slučaju da nakon podnošenja zahtjeva sud dozvoli pristup informacijama, u cjelosti ili djelomično obavijestiti će podnosioca zahtjeva:

1. O mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama suda, ili će podnosilac u zahtjevu dostaviti informaciju u pismenoj formi, ako je informacija kraća od 10 strana.
2. O mogućnosti umnožavanja informacije ako je duža od 10 strana, uz obavezu prethodno izvršene uplate.

U skladu sa Uputstvom o troškovima za pristup informacijama koje je donijelo Ministarstvo pravde RS, a kojim je utvrđeno da se za standardnu veličinu kopija za prvih 10 strana ne naplaćuje, a za svaku narednu stranicu informacije se naplaćuje naknada u iznosu od 0,20 KM po jednoj stranici, a u slučaju kada postoji tehnička mogućnost dostavljanja elektronske dokumentacije nakanda iznosi 5,00 KM po jednoj disketi.

Uplate navedene naknade vrše se u računovodstvu suda.

 

VIII

U slučaju kada službenik za informisanje donese rješenje kojim se odbija pristup informacijama, o tome će rješenjem obavjestiti podnosioca zahtjeva, navodeći zakonski osnov za donošenje rješenja, te rok u kojem se protiv rješenja može podnijeti žalba predsjedniku Vrhovnog suda Republike Srpske u Banjoj Luci, u skladu sa odredbama. Zakona o upravnom postupku, kao i pouku o pravu na obraćanja Ombudsmenima Republike Srpske.

Navedena rješenja se dostavljaju podnosiocima zahtjeva najkasnije u roku do 15, od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada je prethodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o saglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive komercijalne interese, kao i u slučaju kada je sud dužan obavjestiti treću stranu da će za postojanje javnog interesa, saopštiti informaciju koja je utvrđena kao izuzetak od saopštavanja.

Prilog:
Index registar

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

                                                                                       

PREDSJEDNIK

Vrhovnog suda RS

Želimir Barić 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh