Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini

24.05.2017.

U radu okruglog stola, koji je na temu "Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini" održan 18. i 19. maja 2017. godine u Trebinju, učestvovao je predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a. Tom prilikom je prisutnim sudijama ukazano na nove sadržaje koji su dostupni na internet stranici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, uključujući novousvojene zakone, informacije o odlukama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na države regiona, biltene sudske prakse, te priručnike i edukativne module iz različitih oblasti.

Prisutnim su takođe predstavljene novine u bazi sudskih odluka, koja se od 2008. godine razvija u saradnji sa vrhovnim sudovima, Sudom Bosne i Hercegovine i Apelacionim sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao najvišim redovnim sudskim instancama u Bosni i Hercegovini. U diskusiji je između ostalog ukazano na neke praktične opcije za pretragu ove baze poput mogućnosti snimanja urađenih pretraga, brzog pregleda novih odluka, i sl., kao i na činjenicu da najnovije odluke najvećim dijelom sadrže i sentencu odnosno izdvojen pravni stav iz objavljene odluke, što nosiocima pravosudnih funkcija u mnogome olakšava pretragu i pronalazak relevantnih informacija.

Na okruglom stolu takođe su učestvovali sudije Staka Gojković i Senad Tica iz Vrhovnog suda Republike Srpske, koji su predstavili rad građanskog panela za ujednačavanje sudske prakse i ukazali na stavove koje su usaglasili vrhovni sudovi, Sud Bosne i Hercegovine i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH. Cilj rasprava na okruglom stolu je izbjegavanje neujednačene primjene pravnih normi u istim i sličnim činjeničnim okolnostima.

Okrugli sto je organizovan u sklopu projekta Vijeća Evrope: "Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine", u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Trebinje3.jpg

Trebinje1.jpg

Trebinje2.jpg

Ostale fotografije