Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA POSEBNOG VIJEĆA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

09.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 118-0-SuI-16-000 260

Banja Luka, 28.7.2016. godine

 

 

 

Na osnovu člana 48. stav 2. i 3. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 37/12 i 44/15), člana 33. stav 2. u vezi sa članom 14. stav 4. Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala ( „Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 39/16)  i  člana 8. tačka i) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 09/14), na prijedlog predsjednika Krivičnog odjeljenja, predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske, d o n o s i

 

 

 

P R A V I L N I K

O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA POSEBNOG VIJEĆA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA PRI VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

 

 

 

OPŠTE ODREDBE

 

 

Član 1.

 

 

Ovim Pravilnikom se u skladu sa Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala (u daljem tekstu : Zakon) uređuje organizacija i način rada  Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala pri Vrhovnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Posebno vijeće).

 

                                                                     Član 2.

 

 

Posebno vijeće je formirano Zakonom u cilju efikasnog rada na predmetima koruptivnih krivičnih djela, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

 

 

Član 3.

 

 

Posebno vijeće je nadležno da odlučuje po žalbama na odluke Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala pri Okružnom sudu Banjaluka (u daljem tekstu: Posebno odjeljenje suda).

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA I NAČIN RADA POSEBNOG VIJEĆA

 

 

Član 4.

 

 

Predsjednik Vrhovnog  suda Republike Srpske, na prijedlog predsjednika Krivičnog odjeljenja, raspoređuje u Posebno vijeće  sudije iz reda sudija ovog suda, koji posjeduju relevantno iskustvo iz oblasti krivičnog prava.

 

Predsjednik Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske je ujedno i predsjednik Posebnog vijeća.

 

U odsutnosti i spriječenosti predsjednika Krivičnog odjeljenja da postupa u određenom predmetu, predsjednika Posebnog vijeća  određuje predsjednik suda.

 

Radom Posebnog vijeća rukovodi predsjednik Krivičnog odjeljenja  i  za svoj rad je odgovoran predsjedniku suda.

 

 

Član 5.

 

 

O žalbi  protiv presuda Posebnog vijeća, kada je Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske dopuštena žalba na presudu drugostepenog suda (“Kžž” predmeti) i o zahtjevu za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih presuda Posebnog odjeljenja suda (“Kvlz” predmeti) odlučuje vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske kojim predsjedava predsjednik suda.

 

Članove vijeća u svakom konkretnom slučaju, na prijedlog predsjednika Krivičnog odjeljenja, određuje predsjednik suda i to prvenstveno iz reda sudija Krivičnog odjeljenja kad god je to moguće.

 

 

Član 6.

 

Predsjednik Krivičnog odjeljenja prati i analizira stanje predmeta korupcije i krivičnih djela organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, sačinjava kvartalne izvještaje o broju i vrsti novoprimljenih predmeta, završenih i nezavršenih predmeta i predlaže mjere za kvalitetniji, efikasniji  i ažurniji rad Posebnog vijeća.

 

 Član 7.

 

 

Predsjednik Krivičnog odjeljenja  radi  na izdvajanju i indeksaciji  odluka u predmetima iz nadležnosti Posebnog odjeljenja za Centar za sudsku dokumentaciju Visokog  sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH).

 

 

                                                                     Član 8.

 

 

Predmeti Posebnog vijeća se vode u sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS) i raspoređuju se u rad sudijama automatizovanim sistemom prema posebnom pravilniku koji donosi VSTS BiH.

                                                             

 

                                                                      Član 9.

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Vrhovnog suda Republike Srpske.

 

 

                                                                                               

                                                                                                    PREDSJEDNICA SUDA

 

                                                                                                             Vesna Antonić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh