Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Predsjednica Vrhovnog suda RS dala intervju novinaru Glasa Srpske

28.02.2018.

Nezavisnost, nepristrasnost i integritet sudske vlasti su osnov svakog demokratskog društva. Naš posao nije da ispunjavamo bilo čije želje, nego da radimo u skladu sa zakonom, kaže predsjednica Vrhovnog suda RS Vesna Antonić.

 

* GLAS: Šta predviđa plan rada Vrhovnog suda RS ovu godinu i koje su novine u odnosu na prethodnu?

ANTONIĆ: Obezbijeđeni su efikasnost, odgovornost i kvalitet rada. Nastavili smo sačinjavanje planova rješavanja starih predmeta koje smo u posljednje dvije godine realizovali 100 odsto. Ključno je to što je programom predviđeno preduzimanje mjera za još efikasniji rad, a to je unutrašnja preraspodjela sudija, zbog povećanja neriješenih predmeta na upravnom referatu. Kada je riječ o unapređenju kvaliteta rada, glavna novina u programu je osnivanje Odjeljenja sudske prakse. Ono će evidentirati, pratiti i sistematizovati sudsku praksu i stavove izražene u sudskim odlukama krivičnog, građanskog i upravnog odjeljenja našeg suda i praksu Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava. I spoljni faktori doprinose neujednačenoj sudskoj praksi, a to se prije svega odnosi na činjenicu da je na djelu inflacija propisa koji usitnjavaju i fragmentuju pravni sistem i ponekad stvaraju odvojena ostrva pravnog poretka. Praksa Vrhovnog suda RS biće dostupna nižestepenim sudovima putem veb stranice i za njih je upućujućeg, a za sudska vijeća Vrhovnog suda obavezujućeg karaktera. Na taj način biće obezbijeđena pravna sigurnost građana.

 

* GLAS: Kako ocjenjujete dosadašnji rad Vrhovnog suda i ima li prostora za poboljšanje?

ANTONIĆ: Statistički podaci za prethodnu godinu kažu da su ostvareni rezultati na krivičnom referatu izuzetni jer je ostalo 36 neriješenih predmeta. Od zaprimljenih 14 predmeta ratnih zločina riješili smo 12, a dva su neriješena jer su stigla krajem godine. Krivično odjeljenje je postupalo i u predmetima organizovanog kriminala i predmetima sa liste koruptivnih krivičnih djela i riješilo ih 15, a dva su neriješena jer su takođe stigla krajem godine. Na građanskom referatu ostala su neriješena 463 predmeta, što je takođe izuzetan rezultat jer je prethodne godine ostalo neriješeno 837 predmeta. Mora biti poboljšano stanje na upravnom referatu na kome imamo 1.771 neriješen predmet. To je posljedica činjenice da u posljednje tri godine dolazi do stalnog povećanja broja tih predmeta. Zbog toga će dvoje sudija sa drugih referata biti raspoređeni na upravni referat.

 

* GLAS: Da li ima probijanja rokova za rješavanje predmeta i ima li starijih neriješenih slučajeva?

ANTONIĆ: Prosječno trajanje postupaka u prošloj godini na svim referatima iznosilo je 365 dana, a u krivičnom referatu samo 25 dana. Prekoračenje razumnog roka dešava se na građanskom i upravnom referatu jer se računa od momenta kada je nižestepeni sud zaprimio predmet. Takvih predmeta, gdje je Ustavni sud BiH konstatovao prekoračenje razumnog roka, bilo je 12 od 176 koji su bili predmet apelacije u tom sudu.

 

* GLAS: U koliko ste slučajeva naložili nova suđenja?

ANTONIĆ: U prethodnoj godini riješili smo 2.563 predmeta. U krivičnom referatu od  238 predmeta ukinuta je presuda u 23 ili 9,66 odsto, na građanskom od 1.310 ukinuta je u 102 ili 7,7 odsto, a na upravnom od 643 ukinuta je u 85 ili 13,2 odsto predmeta.

 

* GLAS: Kako na osnovu broja ukinutih presuda ocjenjujete rad nižih sudova i gdje oni najčešće čine greške?

ANTONIĆ: Vrhovni sud nema ukupne podatke o broju ukinutih odluka nižestepenih sudova, a podaci koje sam iznijela odnose se samo na odluke koje su bile predmet postupanja u Vrhovnom sudu. Najčešći razlozi za ukidanje presude su bitne povrede odredaba krivičnog postupka ili pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

 

* GLAS: Članovi VSTS-a sve češće se žale na pritiske na rad pravosuđa, a ponajviše na političke pritiske. Da li se s njima susreće i Vrhovni su­d RS?

ANTONIĆ: Nezavisnost, nepristrasnost i integritet sudske vlasti su osnov svakog demokratskog društva. Kada je neko oslobođen, ne znači nužno da nije kriv nego da u krivičnom postupku nisu ponuđeni dokazi na osnovu kojih bi presuda bila drugačija. Kada ukinemo presudu zbog povrede odredaba krivičnog postupka, to ne znači da smo korumpirani, nego da poštujemo zakone. Nezavisnost sudske vlasti je u direktnoj vezi sa stepenom demokratije društva i jasan pokazatelj vladavine prava.

 

Kadar

* GLAS: Da li Vam nedostaje kadra?

ANTONIĆ: Ministarstvo pravde RS je i pored restriktivnog budžeta imalo razumijevanja za naš zahtjev za upotpunjavanje sistematizacije i krajem 2017. odobrena su nam sredstva za jednog sudiju. Početkom ove godine za upražnjena mjesta dvoje sudija dobili smo potvrdu od ministarstva da ih možemo popuniti, pa smo zatražili raspisivanje konkursa. Izuzetno nam je važno da do početka aprila unutrašnjom preraspodjelom izabrane sudije rasporedimo na upravni referat i tako ga do 2019. ažuriramo.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Antonic-intervju.jpg